Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Yönetmeliğimiz

Yönetmeliğimiz

T.C.
BAYRAKLI BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
       GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK  
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
AMAÇ
MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kuruluş, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.
 
KAPSAM
MADDE 2- Bu yönetmelik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
 
DAYANAK   
MADDE 3- Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (b) fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.
 
TANIM   
MADDE 4- Bu yönetmelikte adı geçen;
 1. Belediye: Bayraklı Belediyesi'ni
 2. Belediye Başkanı: Bayraklı Belediye Başkanı'nı
 3. Başkan Yardımcısı: Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı'nı
 4. Meclis: Bayraklı Belediye Meclis'ini
 5. Müdürlük: Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü
 6. Müdür: Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü'nü
 7. Personel: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanların tümünü
 
İKİNCİ BÖLÜM  
Personel,Teşkilat, Bağlılık
MADDE 5 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personel yapısı aşağıdaki gibidir.
a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
b) Memurlar
c) Sözleşmeli Memurlar
d) İşçiler
e) Diğer personel
 
Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
b) Sekreterya
c) İdari İşler Birimi
d) Bina sorumluları
e) Kültür Merkezleri
f) Açıkhava Tiyatroları
g)Konservatuvar

 
Bağlılık
Madde 6: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı'na ve yetki vereceği Başkan Yardımcısı'na bağlı olarak görev yapar.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Madde 7: Müdürlüğün Görevleri
1- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bayraklı Belediyesi bünyesinde kurulmuş olup,
Bayraklı Belediye sınırları içerisinde bilimsel, tarihi, kültürel, eğitici ve eğitimi destekleyen her türlü kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ile bu alanlarda yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak üzere kurulmuştur.
 
2- Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak.
 
3- Resmi veya Özel Kurum ve Kuruluşlar, Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, özel kuruluşlar ve kooperatifler, yurtiçi-yurtdışı kurum ve kuruluşlarla, kardeş belediyeler ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
 
4- Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, belirli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek.
 
5- Üst yönetimin talebi üzerine kültürel ve sanatsal alanlarda ödüllü yarışmalar düzenlemek.
 
6- Kent halkına geleneksel ve evrensel sanatın çeşitli türlerini açık veya kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak.
 
7- Bayraklı İlçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak hobi, kültürel ve eğitim amaçlı kurslar düzenlemek.
 
8- Ev kadınlarını kurslar ve eğitimlerle üretime yönelterek sosyal, ekonomik, hayata ve kentin yönetiminde daha aktif bireyler olmalarını sağlamak,
 
9- Kadınları özellikle ekonomik yaşamda kadın-erkek eşitliği sağlanmasını hem aile ekonomisine katkı sunmayı hem sosyalleşmenin mutluluğunu yaşamayı sağlamak,
 
10- Kursiyerlerimizin mesleki eğitim çalışmaları devam ederken gerçekleştirilen eğitim seminerleri ile yaşamsal bilgilerle özgüvenlerini arttırarak topluma üretici ve eğitici kişiler kazandırmayı sağlamak, Eğitim yetersizliği nedeniyle toplum dışına sürüklenmiş ve aile bireylerine ekonomik anlamda bağımlı yaşamak zorunda kalan kadınlarımızın öncelikle meslek edindirme çalışmalarından yararlanması sonucu topluma kazandırılmaları, iş olanaklarının attırılması ve gelir düzeylerinin yükselmesini sağlamak,
 
 
11- Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin, talep edilmesi halinde, kooperatifler aracılığıyla satılması yönünde çalışmalar yapmak ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olmak.
 
 -Kooperatifler aracılığıyla Bayraklı Belediyesi semt pazarlarında ve Belediyeye ait satış satndlarında, sergilerde fuarlarda ve etkinliklerimizde satış yapabilmelerini sağlamak ve Üretilen projelerine destek olunarak güç birliği ile tüketiciye ulaşılmasını sağlanması,
 
12- Bayraklı Belediyesi sınırlarında bulunan çocuk, genç, kadın, erkek tüm vatandaşlarımıza yönelik meslek edindirme ve beceri kurslarının yanı sıra aile içi sorunlara, aile planlanmasına uzmanlarımız (sosyolog ve psikologlar ) eşliğinde psikolojik desteklerin sağlanması,
 
13- Gerek maddi durum yetersizliğinden gerekse aile tarafından okutulmayan çocuk, genç, kadın, erkek tüm vatandaşlarımıza okuma yazma olanağı sağlamak,
 
14- Ekonomik açıdan ve temel ihtiyaçlarını karşılanmakta güçlük çeken, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının sağlanmasında yardımcı olmak;  eğitim ve öğretimini sürdürürken Bayraklı  sınırlarındaki tüm çocuk ve gençlere  Eğitime Destek Projeleri çerçevesinde çeşitli hazırlık kurslarının verilmesini sağlamak.
 
15- Belediyenin yaptığı her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel işlerin tanıtımını ve organizasyonunu yapmak.
 
16- Kent halkının memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, Belediyemiz tarafından hedeflenen projelerin verimliliğini arttırmak için faaliyetler düzenlemek.
 
17- Uzmanlar ve bilim insanları ile birlikte çalışmalar yaparak kent insanını daha ileriye taşımak.
 
18- İhtiyaç duyulması ya da talep edilmesi halinde, İlçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekan bulmalarını sağlamak; bu tip organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirmek, kitlelere duyurulmasını sağlamak.
 
19- Çocukların, gençlerin kentlerini ve tarihini tanıyarak bunları koruması bilincini oluşturmak.
20- Çocukların ve gençlerin Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik Cumhuriyete sahip çıkan, toplumlarını ileriye taşıyacak bireyler olabilmelerine yönelik çalışmalar yapmak.
21- Kültürün, sanatın arındırıcı, besleyici gücünü kent insanı üzerinde olumlu hale getirmek adına çalışmalarını sürdürmek. Bu çalışmaları yaparken kentin tüm fertlerini (çocuk, genç, yaşlı, engelli, kadın, erkek vs) ve eğilimlerini ele almak, isteklerini göz önünde bulundurmak.
 
22- Okul öncesi bakım ve eğitim merkezleri kurarak Bayraklı sınırlarında yaşayan okul öncesi çağı çocuklarının bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunan güvenli, hijyen ve ulaşıma elverişli semtlerde kurulan okul öncesi eğitim kurumlarımızda; çalışma saatleri içinde öz bakım ve eğitimlerini sağlamak,
 • Atatürk ilke ve inkılaplarını,
 • Türk milletinin milli, ahlaki ve insanı duygularını,
 • İnsan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen,
 • Ahlak, beden, zihin, ruh ve duygu bakımından dengeli,
 • Sorumluluk sahibi, dürüst, nazik, saygılı, yapıcı, yaratıcı, verimli kişiler olarak yetiştirilmesini sağlamak,
 
23- Kentin tarihi değerlerine sahip çıkarak bunların gün ışığına çıkarılmasına destek olmak,  var olanların tanıtılması ve müdürlük faaliyetlerinin duyurulmasını sağlamak amacıyla afiş, davetiye, pankart vb. görsel malzemelerin hazırlatılmasını, dağıtımını ve ilgili bütçeden ödeme işlemlerini gerçekleştirmek.
 
24- Kentte yapılan kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı sağlamak.
 
25- Yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince birim tarafından yapılan tüm harcama, gider ve ilgili evraklar;
-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
-Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
-Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği
-İçişleri Bakanlığı 25.04.1985 gün ve 27302 sayılı onayı ile yürürlüğe konan Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’ne
istinaden yapılmaktadır.
 
26- Yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince, Müdürlüğün görev alanı içine giren diğer konularda gerekli çalışmaları yürütmek.
 
27- Tüm bunların sonucu olarak kentin sosyal, kültürel, eğitim ve ekonomik alanlarda gelişmesine zemin hazırlar.

Müdürlüğümüz
64x64

Vizyonumuz

Devamı...
64x64

İLKELERİMİZ

Devamı...
64x64

Misyonumuz

Devamı...
64x64

Yönetmeliğimiz

Devamı...
64x64

Yetkilerimiz

Devamı...

Müdür

baskan
OSMAN ÇAĞRI ŞAHİN
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Etkinlik Takvimi