Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Yetkilerimiz

Yetkilerimiz

Müdürlüğün Yetkisi
Madde 8- Müdürlük 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca kurulmuş olup Başkan veya görevlendirdiği Başkan Yardımcılığı'na bağlı olarak görev yapar.
Müdürlüğün Sorumluluğu
Madde 9- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Müdürün Görevleri
Madde 10- Belediye Başkanı'na veya Başkanın Görevlendireceği Başkan Yardımcılığı'na bağlı olarak görev yapar. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm birimleri denetler, düzenler, çalışma konularını belirleyerek direktif verir.
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 11-  Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları;
a) Belediye Başkanı'nın, sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.
b) Müdürlüğe bağlı tüm birimlerin düzenli işlemesini sağlar.
c) Harcama yetkilisi olarak görev yapar.
d) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
e) Müdürlük personeline yasalarda belirtilen ödül ve ceza verme yetkisine sahiptir.
f) Personelin iş, bilgi ve verimliliklerini arttırabilmek için hizmet içi eğitimlere katılmalarını
sağlar.
g) Kendisine yasal sorumlulukla verilen bütçe ve ödeneği ilgili etkinlik ve sorumlulukları dahilinde kullanır.
h) Belediye Meclis toplantılarına katılır.
ı) Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Kültür Sanat İnsanları ve Bilim İnsanlarını kent halkıyla buluşturarak kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamak için toplantı, kongre, söyleşi, konferans düzenler.
i) Uluslararası projelerle ilgili yapılan çalışmalara katılır.
j) Müdürlük tarafından yapılacak her türlü etkinlik için, ön hazırlık yapar ve gerekli denetimleri sağlar.
k) Müdürlük dahilinde çalşanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
l) Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısı'nın olurlarını alır.
 
Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Madde12-Personelin görev, yetki ve sorumlulukları
A) Gerçekleştirme Görevlisi:
a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.
b) Müdürlük tarafından gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler öncesi; etkinlik ile ilgili gerekli şartname içeriğini hazırlamak ve Müdürlük oluruna sunmak. Daha sonrasında ilgili etkinliğin gerçekleştirilmesi için gerekli piyasa fiyat araştırmasını yapmak ve ilgili ödeme evraklarını düzenlemek.
c) Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.
d) Müdürlüğün yapmış olduğu etkinlikler öncesi gerekli malzemelerin ve hizmetlerin satın alımı, kiralanması vb. işlemleri gerçekleştirmek.
e) Alınan malzemelerin ayniyat fişlerinin hazırlanmasında görevli personele yardım etmek veya hazırlamak.
f) Müdürlük bütçesini hazırlamak ve üst yöneticinin oluruna sunmakla sorumludur.
g) Müdürlüğe bağlı birim veya merkezlerin ihtiyacı olan malzemelerin teminini; gerekli görülen bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesini koordine etmek.
h) Müdürlüğe bağlı birim veya merkezlerin elektrik, su faturalarının ödenmesini ve ödeme işlemlerinin ilgili bütçeden ve evraklar ile gerçekleştirilmesini sağlamak .
ı)Müdürlüğe bağlı kurslar ile ilgili eğitmen hizmeti alımında ilgili ödeneğin kullanılmasını ve evrakların düzenlenmesini sağlamak.
 
B)Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol Yetkilileri;
a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatların yerine getirmek.
b) Amirin sözlü veya yazılı talimatları doğrultusunda gerekli görmesi ile Müdürlük etkinliklerinde aktif görev almak.
c) Taşınır kayıt ve taşınır kontrol evraklarını hazırlamak.
d) Görevlendirilmesi durumunda mal ve malzeme alımlarında piyasa araştırması yapmak. 
e) Alımı yapılan mal ve malzemelerin ilgili taşınır kayıt kodları ile demirbaş girişlerini sağlamak.
f) Demirbaş girişi yapılan mal veya malzemenin kullanılması veya hasar görmesi durumunda takibini yapmak ve taşınır kayıttan düşmek ile sorumludur.
g) Demirbaş girişi yapılan mal veya malzemenin herhangi bir birime devrinin yapılması durumunda ilgili işlemleri gerçekleştirmekle sorumludur.
h) Demirbaş girişi yapılan mal veya malzemenin mevcut durumunun kontrolünden sorumludur.
C) Büro Elemanı 
a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.
b) Aylık ve yıllık programlar ile tüm çalışma raporlarını hazırlamak.
c) Müdürlük görev ve çalışma yönetmeliğini hazırlamak.
d) Müdürlüğe ait teşkilat şeması, çalışma konuları ve bağlı birimleri gösteren tüm yazıları ve şemaları hazırlamak. 
e) Performans, faaliyet raporu, bütçe ve stratejik plan ile ilgili belgelerin ön hazırlığını yapmak ve üst yönetici oluruna sunulmasına kadar olan tüm işlemlerden sorumludur.
f) Çeviriler, yabancı dilde yazışmalar yapmak.
g) Afiş, davetiye, broşür, katılım belgeleri gibi materyallerin hazırlanması için gerekli çalışmaların sağlanmasını koordine etmekle sorumludur.
h) Amirin sözlü veya yazılı talimatı ile Müdürlüğün gerçekleştireceği etkinliklerin hazırlanmasında ve uygulanmasında aktif görev almak.
ı) Elektronik ortamda Müdürlük ile ilgili yazışmaları yapmak, çalışmalar ile ilgili tablolar hazırlamak.
i) Uluslararası projelerle ilgili yapılan çalışmalara katılmak.
j) Yapılacak yarışmalar için ön hazırlıkları yapmak ve yazışmaları yürütmek.
k) Müdürlüğe bağlı birim ve merkezlerdeki ihtiyaçların giderilmesini sağlamak.
D) Evrak Kayıt Görevlisi
a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.
b) Evrak kayıt defterini tutmak, evraklarla ilgili gerekli işlemleri yapmak.
c) Elektronik ortamda veya ortak veri tabanında yapılması gereken tüm yazışmaları yapmak ve ilgili yerlere , kurum ve kuruluşlara evrakın teslim edilmesinden sorumludurlar. Ayrıca evrakın varsa beklenen cevabının takibi veya işleyişi ile tüm aşamalarından sorumludurlar.
d) Yazışmalar, ödeme evrakları ve ilgili klasörlerin oluşturulması, düzen ve tertibinden sorumludurlar.
e) Müdürlüğün yaptığı etkinliklere ait belgeleri arşivlemek.
f) Müdürlüğe bağlı kültür ve semt merkezlerine ait toplantı, tiyatro salonu, kültür merkezleri salonları tahsisini yapmak. İlgili kültür merkezinin personeline ve amirine bilgi vermek.
g) İşçi personele ait puantajı tutmak.
h)Belediyemize ait etkinliklerin davetiyelerini hazırlayıp, onların dağıtılması için gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
ı) Müdürlüğün etkinliklerinde amirin sözlü veya yazılı talimatı ile aktif görev almak.
E) Müdürlüğe Bağlı Kültür Merkezleri Bina Sorumluları ve Semt Evleri  Çalışan Personel Görevleri ;
a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.
b) Kültür Müdürlüğü'nce kendilerine salon tahsis edilmiş konukları karşılamak.
c) Salon tahsis sözleşmesinin kontrolünü yapmak.
d) Salonu kullanacak konuklara malzeme temin etmekte yardımcı olmak.
e) Müdürlüğümüz tarafından ilgili Kültür Merkezleri ve Semt Merkezlerinde düzenlenmesi planlanan etkinliklerin duyurusunu yapmak, varsa etkinlik davetiyesinin isteyen vatandaşa verilmesini sağlamak.
f) Gelen konuklara yardımcı olmak.
g) Binanın temizlik ve düzenini sağlamak.
h) Binada meydana gelen veya gelebilecek aksaklık ve arızaları Müdürlüğe bildirmek.
ı) Kültür merkezini kullanan konuklar ile Semt Merkezlerimize gelen vatandaşların öneri - dilek ve şikayetlerini güler yüzlü ve anlayışlı bir şekilde dinlemek yazılı ve sözlü olarak Müdürlüğe bildirmek;
i) Bulunduğu mahalledeki ihtiyaç sahiplerinin resen tespitini yapar ve aldığı kayıtları Müdürlüğe ulaşımını sağlamak
j) Etkinlik sürelerini ve salonun amacında kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek.
k) Bina giriş ve çıkışlarında salonların son durumlarını kontrol etmek.
l) Binada yapılacak işleri organize etmek.
m) Varsa binadaki oyun dekoru ve kostümlerinin korunması ve kontrolünü sağlamak.
n) Aylık etkinliklere göre çalışma programını ayarlamak.
o) Binalarımızda verilecek olan kurs, seminer veya gerçekleştirilecek etkinlikler ile ilgili vatandaşı bilgilendirmek ve başvuruları alarak Müdürlüğe ulaştırmak.
ö) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili araştırma yapar, hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili görüşlerini yazılı olarak Müdür’e sunar.
p) Müdürlüğe bağlı kültür merkezleri, binalar ve sorumluluk alanında bulunan diğer yerler ile Müdürlük arasındaki iş ve işleyişle alakalı koordinasyon işlerini yürütmekten sorumludur.
r) Koordinasyonundan sorumlu olduğu alan içerisinde bulunan personel arasında işbirliği, eşgüdüm ve yardımlaşma sağlanabilmesi için yönlendirici olmak.
s) Müdürlüğe bağlı tüm birim, şube ve departmanlarda rutin denetim görevini yerine getirmek ve üst yönetime denetim tespitlerini raporlamak.
ş) Amir tarafından sözlü veya yazılı yapılan görevlendirmeleri takip etmek, verilen terminlere uyumluluğu denetlemek ve iş akışının problemsiz bir şekilde işleyişini sağlamak,
t) Üst yöneticinin bilgi ve talimatları doğrultusunda günlük haftalık veya aylık koordinasyon toplantıları düzenleyerek Müdürlüğe bağlı birim, şube, kültür merkezleri arası iletişimi koordine etmek ve raporlamak.
 
F) Eğitmenler
a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.
b) Müdürlükçe belirtilen hobi, beceri edindirme ya da eğitim verilmesi amacıyla açılan kurslarda belirlenen branşlarda eğitmen olarak görev yaparlar.
c) İdarenin belirlediği yıllık çalışma ve kurs programına uygun eğitim çalışmalarını gerçekleştirip, İdareye her ay verilen eğitim ile ilgili doküman ve evrakları teslim eder.
d) Branşlarla ilgili eksikleri ve ihtiyaçları birim sorumlusuna bildirirler.
e) Yaptıkları çalışmaları İdarenin talepleri doğrultusunda istenen sürelerde rapor halinde sunarlar.
f) Müdürlük etkinliklerinde değerlendirilmek üzere verilen eğitimler ile ilgili branşlarda gösteri hazırlamakla sorumludurlar.
 
G) Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (Baysem ) ve Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezi Görevlileri;
Müdür:
  Yönetici merkezin yönetiminden, eğitim- öğretim faaliyetlerinin planlanmasından ve en iyi şekilde yürütülmesinden Belediye Başkanlığı’na ve bağlı olduğu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne karşı sorumludur. Yönetici, aşağıda belirtilen görevleri yapar:
 1. Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.
 2. Öğrencilerin en iyi şekilde eğitilmesi, başarının arttırılması, eğitimin kalitesinin yükseltilmesi için gerekli tedbirleri alır ve uygular.
 3. Merkezde çeşitli amaçlarla yapılacak toplantılara katılır, başkanlık eder.
 4. Resmi makamlara karşı birimi temsil eder.
 5. Kurs bünyesindeki diğer idari kadrolardan veya personellerden gelen raporları inceler, gereğini yapar.
 6. Her öğretim yılı başından en az bir ay önce  öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar. Eğitim-Öğretim faaliyetlerini planlar, gerekli planlar, gerekli görev taksimini yapar, gerekli izinleri alır.
 7. Eğitim- Öğretim ve yönetim faaliyetleri için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların gecikmeye meydan vermeden usulüne göre yapılmasını sağlar. Kursta görevli diğer personelle, öğretici memur, hizmetli ve diğerlerinin yetişmeleri, ilim teknik ve eğitim alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli tedbirleri alır.
 8. Müdürlükçe düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine çağrıldığı takdirde katılır.
 9. Eğitim- öğretim için gerekli olan araç- gereçleri kontrol eder veya ettirir, kullanılmaya hazır hale getirilmesini sağlar.
 10. Kursta görev yapan öğretmenlerin faaliyetlerini planlı olarak yapmalarını sağlar, yıllık planlarını onaylar.
 11. Haftalık ders dağıtım çizelgesini hazırlar.
 12. Öğretim yılı başlamadan önce yıllık çalışma takvimini hazırlayarak Müdürlük onayından sonra uygulamaya koyar.
 13. Her yıl Ekim ayı içinde disiplin kurulunun oluşturulmasını sağlar.
 14. Öğretici nöbet çizelgesini hazırlar.
 15. Merkez yöneticisi kurslarda görevli öğretici ve diğer personelin disiplin amiridir.
 16. İzin kullanacak olan personele Müdürlükle birlikte izne ayrılabilmesi için muvafakat verir.
 17. Sınıf öğretmenlerini belirler.
 18. Her dönemin başında, o döneme ait çalıştırılacak personel sayısını, okutulacak kitap ve sınav kitapçıklarını belirleyerek Belediye Başkanlığına sunar.
Müdür Yardımcısı;
 1. Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.
 2. Öğrencilerin devam takiplerini yapar, gerekli önlemleri alır.
 3. Kurs merkezlerindeki demirbaşların listesini yapar, kayıtlarını tutar, bunların düzenli kullanılmasını sağlar.
 4. Eğitim- öğretim etkinliklerinin düzenlenmesini ve programlanmasını yapar, onaylayan programın uygulanmasını izler.
 5. Kurs merkezinin her türlü gereksiniminin saptanması ve yerinde kullanılmasında üzerine düşeni yapar.
 6. Kurs merkezinde okutulacak kitap, kullanılacak dergi v.b. yayınların saptanmasında önerilerde bulunur.
 7. Kullanılmasına karar verilen yayınların yerinde ve zamanında kullanılmasını sağlar.
 8. Kurs merkezimizdeki kursiyerlerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilmesi için projeler hazırlar ve uygulanmasında görev alır.
 9. Ders programlarını ve etüt programlarını hazırlar, izler.
 10. İnteraktif sınıfları düzenler, öğretmenlerin yararlanmasına hazırlar, planlar ve kullanılmasını izler.
 11. Kurs merkezi ile ilgili tutulması gereken defter ve dosyaları tutar.
 12. Sınıf ders defterleri, etüt form dosyalarını inceler.
 13. Kitap, dergi ve her türlü yayının teslimini, dağıtımını ve kullanılmasını sağlar.
 14. Rehber öğretmen olmaması durumunda öğrencilerin sınavlara hazırlanmasında programlı çalışmasında, yönlendirilmesinde verilen görevleri yapar.
 15. Sınavları düzenler, sonuçları değerlendirir.
 16. Kurs müdürünün vereceği diğer görevleri yapar.
Öğretmen;
 Öğreticiler, kendilerine verilen dersin öğretiminden sorumludur. Öğreticiler sorumluluklarını yerine getirmek için aşağıda belirtilen görevleri yapar.
 1. Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.
 2. Öğreticiler, öğrencilerin en iyi şekilde eğitilmesi, başarının artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uygulamakla yetkili ve görevlidir.
 3. İşleyecekleri konular ve içindeki deneylerin, yapacakları yoklama ve testlerin kurs dönemine dağılımını gösterir bir plan hazırlayıp 2 (iki) nüsha olarak Merkez yöneticisince onaylanan planların birer nüshalarını dosyalarında saklayarak eğitim-öğretim faaliyetlerini plana göre yürütürler.
 4. Her ders işledikleri konuların açık ve anlaşılır bir ifade ile ders defterlerine yazarak imzalar ve öğrencilerin yoklamalarını yaparlar.
 5. İdarenin daveti üzerine öğretici kurulu toplantılarına, zümre başkanının davetine uyarak zümre öğreticileri toplantılarına katılırlar. Toplantı gündemiyle ilgili olarak yapılan görüşmelerde görüş ve düşüncelerini bildirirler ve oylamalarda oylarını serbestçe kullanırlar.
 6. Derslerine hazırlıklı girerler. Belli bir forma bağlı olmadan günlük planlarını yazılı olarak yapar ve derslerine günlük planlarıyla girerler.
 7. Öğreticiler ders dışında kursların eğitim- öğretim ve yönetim işlerine katılırlar. Öğrencilerin öğrenim işlerine yardımcı olurlar ve kılavuzluk yaparlar, tutum ve davranışlarıyla örnek olurlar.
 8. Kılık kıyafet ile ilgili yönetmelik hükümlerine uyarlar.
 9. Merkez Yöneticisi planlanan şekilde nöbet tutar. Nöbetleri sonunda raporlarını hazırlayarak yöneticiye verirler.
 10. Eğitim- öğretim ve yönetim işlerinde İdareye yardımcı olur.
 11. Yıl sonunda okuttuğu ders ile ilgili olarak işlediği konular, yaptığı faaliyetler, öğretimde karşılaştığı güçlükler ve bu güçlüklerin çözümü üzerine görüşlerini ihtiva eden bir rapor hazırlar ve zümre başkanına verirler.
 12. Öğretici eğitim- öğretim bakımından zümre başkanına ve Merkez Yöneticisine karşı sorumludur.
H) Temizlik Elemanı Görevleri;
a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.
b) Tuvaletlerin temizliğini yapmak.
c) Mutfak temizliğini yapmak.
d) Soyunma odalarının temizliği ve düzenini sağlamak.
e) Müdürlük birim ve merkezlerinin temizlik işlerini yapmak, düzenini sağlamak.
Madde 12-
Ortak Görevler
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevler tanımı içerisindeki personel; kadrosuna, vasfına ve mesleğine bağlı olarak birden fazla görevde bulunabilir ve sorumluluk alabilir. Bu sorumluluğu alan kişiler her görev için ayrı ayrı Müdür'üne karşı sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
Denetim   
Madde 13- Müdürlük çalışmaları ve bu çalışmaların sonuçları Bayraklı Belediye Başkanı tarafından denetlenir.
Müdürlük, Başkan'ın talimatı üzerine çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme ve denetlemeye esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür. Yıl sonu raporunun dışında da belli konularda ilgili raporlar Başkanlığa sunulabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM   
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
Gelen Giden Evraklarla İlgili Yapılacak İşlem
Madde 14- Gelen ve giden evrakların kayıt ve havale işlemleri elektronik ortamda yapılır. Müdür evrakı ilgili personele havale eder. Personel evrakın gereğini zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür.
Arşivleme ve Dosyalama
Madde 15-
a) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
b) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
c) Arşivdeki evrakların korunmasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından görevli personel ve ilgili amiri sorumludur.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler, Yürürlülük ve Yürütme 
Hüküm Bulmayan Unsurlar
Madde 16- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri ile diğer Kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürütme
Madde 17- Bu yönetmelik Bayraklı Belediye Başkanlığı'nca yürütülür.
Yürürlülük
Madde 18- Bu yönetmelik Bayraklı Belediye Meclisi'nin kabulünü müteakiben yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

Müdürlüğümüz
64x64

Vizyonumuz

Devamı...
64x64

İLKELERİMİZ

Devamı...
64x64

Misyonumuz

Devamı...
64x64

Yönetmeliğimiz

Devamı...
64x64

Yetkilerimiz

Devamı...

Müdür

baskan
OSMAN ÇAĞRI ŞAHİN
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Etkinlik Takvimi